Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน ปี 2564 - 2565 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้เป็นปัจจุบัน ที่ส้านักงานเกษตร อำเภอ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น FARMBOOK ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ 15 และจะจ่ายเร็วขึ้นหากตรงวันหยุด

 
นายสมชาย ปี่แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
 
นายอนุศักดิ์ วิเศษสังข์
ปลัด อบต.คลองวาฬ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 ผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
งานควบคุมภายใน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ด้านสาธารณสุข
ด้านการป้องกันภัย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
KM การจัดการความรู้
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบทุกรูปแบบ พร้อมแนะแนวทางหลีกเลี่ยงหรือป้องกัน ไม่ตกเป็นเหยื่อ (ดู : 1) 30 ม.ค. 2566
ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาตำบลชั่วคราว (ดู : 2) 30 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยเลขมงคล หมวดอักษร บล ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 5) 25 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2566 เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 5) 24 ม.ค. 2566
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 (ดู : 5) 23 ม.ค. 2566
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 6) 23 ม.ค. 2566
ประกาศ อบต.คลองวาฬ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 142) 19 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey (ดู : 9) 17 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 2 (ดู : 4) 17 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 (ดู : 4) 16 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1 (ดู : 8) 4 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2565 (ดู : 9) 3 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้าและนำผ่าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 (ดู : 14) 19 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 2 (ดู : 10) 19 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 เรื่อง ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 21) 9 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2565 เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนแผนกำหนดการออกจัดเก็บขยะมูลฝอย (ดู : 21) 8 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2565 เรื่อง กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ดู : 21) 8 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 1 (ดู : 18) 6 ธ.ค. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 22) 2 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ (เพิ่มเติมกรณีย้ายภูมิลำเนา ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ดู : 25) 2 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ดู : 16) 2 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 15) 2 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 14) 2 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภอวิชาการระดับปฏิบัติการ (ดู : 27) 28 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว). จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (ดู : 16) 25 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 2 (ดู : 21) 17 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (ดู : 29) 17 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ดู : 29) 15 พ.ย. 2565
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วประดับปฏิบัติงาน เป็นประเภทวิชาการรับดับปฏิบัติการ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ดู : 22) 15 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 30) 7 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว อบต.คลองวาฬ” รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประจำเดือนกันยายน – ตุลาคม 2565 (ดู : 25) 4 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 1 (ดู : 22) 3 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 23) 2 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 24) 2 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2565 (ดู : 23) 2 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพความพิการ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ (ดู : 21) 26 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 21) 26 ต.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดวันสอบคัดเลือก ขอบเขตเนื้อหา หลักสูตร และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ดู : 30) 25 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักวิชากาคลังปฎิบัติการ (ดู : 30) 25 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 1 (ดู : 24) 19 ต.ค. 2565
ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาตำบลชั่วคราว (ดู : 29) 17 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 (ดู : 28) 12 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 39) 5 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน (ดู : 38) 5 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 1 (ดู : 32) 3 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 (ดู : 32) 3 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2566 (ดู : 29) 3 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกันยายน 2565 (ดู : 29) 3 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 27) 3 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว อบต.คลองวาฬ” รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 (ดู : 28) 29 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อแจ้งเหตุอัคคีภัย เหตุวาตภัย เหตุอุทกภัย อบต.คลองวาฬ (ดู : 29) 26 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล ระดับอำเภอ ปี 2565 (ดู : 36) 20 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 2 (ดู : 29) 19 ก.ย. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 35) 8 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทุกท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกมาสคอต '' ค่างแว่นถิ่นใต้ '' ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รอบที่ 2 (ดู : 56) 7 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับลงทะเบียนทหารกองเกิน และรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ปี 2565 (ดู : 42) 6 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 1 (ดู : 57) 5 ก.ย. 2565
ประกาศ อบต.คลองวาฬ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ดู : 51) 5 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022) (ดู : 47) 2 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ดู : 43) 2 ก.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
  เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทรศัพท์ : 032-810-111, 032-810-112, 032-810-113, 032-810-114
โทรสาร : 032-810-114
E-mail Address : saraban_06770106@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.klongwan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs