Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน ปี 2564 - 2565 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้เป็นปัจจุบัน ที่ส้านักงานเกษตร อำเภอ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น FARMBOOK ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ 15 และจะจ่ายเร็วขึ้นหากตรงวันหยุด

 
นายสมชาย ปี่แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
 
นายอนุศักดิ์ วิเศษสังข์
ปลัด อบต.คลองวาฬ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลบุคลากร
 ผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
งานควบคุมภายใน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ด้านสาธารณสุข
ด้านการป้องกันภัย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
KM การจัดการความรู้
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 4) 5 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน (ดู : 2) 5 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 1 (ดู : 0) 3 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 (ดู : 2) 3 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2566 (ดู : 0) 3 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกันยายน 2565 (ดู : 1) 3 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 0) 3 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว อบต.คลองวาฬ” รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 (ดู : 3) 29 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อแจ้งเหตุอัคคีภัย เหตุวาตภัย เหตุอุทกภัย อบต.คลองวาฬ (ดู : 4) 26 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล ระดับอำเภอ ปี 2565 (ดู : 11) 20 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 2 (ดู : 4) 19 ก.ย. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 8) 8 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทุกท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกมาสคอต '' ค่างแว่นถิ่นใต้ '' ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รอบที่ 2 (ดู : 24) 7 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับลงทะเบียนทหารกองเกิน และรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ปี 2565 (ดู : 14) 6 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 1 (ดู : 31) 5 ก.ย. 2565
ประกาศ อบต.คลองวาฬ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ดู : 21) 5 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022) (ดู : 13) 2 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ดู : 15) 2 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 9) 2 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 12) 31 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปะจำปี 2565 (ดู : 14) 31 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 (ดู : 11) 30 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 3 (ดู : 13) 29 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี (ดู : 22) 19 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 2 (ดู : 20) 19 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 26) 11 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 1 (ดู : 35) 9 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 26) 3 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ สื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือไซเบอร์วัคซีน (Cyber Vaccine) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ดู : 20) 3 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 23) 1 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ดู : 18) 1 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 4 (ดู : 18) 1 ส.ค. 2565
ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาตำบลชั่วคราว (ดู : 16) 26 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง มาตรการการปฏิบัติของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้ป่วยโรคโควิด 19 พ.ศ. 2565 (ดู : 16) 26 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 3 (ดู : 12) 25 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี 2565 (ดู : 19) 22 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 2 (ดู : 18) 19 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก 2565 World Drowning Prevention Day ปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “ปักหมุด เที่ยวไทย ปลอดภัย ไม่จมน้ำ (ดู : 24) 18 ก.ค. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 22) 11 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้าง จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวนดูแลพื้นที่ (ดู : 23) 8 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว อบต.คลองวาฬ” รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 (ดู : 27) 7 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 1 (ดู : 23) 5 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ดู : 18) 4 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ดู : 35) 1 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 22) 1 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู : 29) 28 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" (ดู : 27) 28 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 32) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 3 (ดู : 42) 24 มิ.ย. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 25) 23 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขยายระยะเวลาโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร เฟส 3 (ดู : 45) 22 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 31) 21 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง ปิดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Quarantine) ศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ (ดู : 32) 21 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เชิญชวนให้ลูกหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมลงทะเบียนไกล่เกลี่ยเพื่อลดปัญหาหนี้ในครัวเรือน (ดู : 37) 20 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 2 (ดู : 37) 20 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ : (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) (ดู : 41) 17 มิ.ย. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 35) 15 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 25655 (ดู : 34) 10 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ดู : 30) 8 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 30) 8 มิ.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
  เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทรศัพท์ : 032-810-111, 032-810-112, 032-810-113, 032-810-114
โทรสาร : 032-810-114
E-mail Address : saraban_06770106@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.klongwan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs