Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน ปี 2564 - 2565 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้เป็นปัจจุบัน ที่ส้านักงานเกษตร อำเภอ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น FARMBOOK ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ 15 และจะจ่ายเร็วขึ้นหากตรงวันหยุด

 
นายสมชาย ปี่แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
 
นายอนุศักดิ์ วิเศษสังข์
ปลัด อบต.คลองวาฬ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลบุคลากร
 ผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ด้านสาธารณสุข
ด้านการป้องกันภัย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
KM การจัดการความรู้
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 3 (ดู : 3) 24 มิ.ย. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 1) 23 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขยายระยะเวลาโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร เฟส 3 (ดู : 6) 22 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี งบประมาณ 2565 (ดู : 8) 21 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อแจ้งเหตุอัคคีภัย เหตุวาตภัย เหตุอุทกภัย (ดู : 11) 21 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง ปิดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Quarantine) ศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ (ดู : 11) 21 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เชิญชวนให้ลูกหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมลงทะเบียนไกล่เกลี่ยเพื่อลดปัญหาหนี้ในครัวเรือน (ดู : 8) 20 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 2 (ดู : 8) 20 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ : (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) (ดู : 14) 17 มิ.ย. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 10) 15 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 25655 (ดู : 8) 10 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ดู : 7) 8 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 6) 8 มิ.ย. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 7) 8 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญประมูลทะเบียนรถเลขสวย สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง รถแวน รถ 4 ประตู) (ดู : 8) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 1 (ดู : 8) 7 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง โครงการคัดแยกขยะแบบบูรณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 12) 2 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 18) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 1 (ดู : 29) 30 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (ดู : 12) 26 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด (ดู : 21) 25 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ดู : 7) 25 พ.ค. 2565
24 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น "วันป่าชุมชนแห่งชาติ" (ดู : 13) 24 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 (ดู : 8) 18 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 20) 18 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)) (ดู : 11) 18 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน (ดู : 16) 18 พ.ค. 2565
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของเทศบาลตำบลร่อนทอง (ดู : 12) 17 พ.ค. 2565
ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาตำบลชั่วคราว (ดู : 12) 17 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว อบต.คลองวาฬ” รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประจำเดือน มีนาคม – เมษายน 2565 (ดู : 18) 11 พ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14 / 2565 (ดู : 12) 9 พ.ค. 2565
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการดำเนินโครงการ ประกันรายได้เกษตรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565 (ดู : 12) 9 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ดู : 11) 6 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565 (ดู : 20) 2 พ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14 / 2565 (ดู : 12) 2 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2565 (ดู : 15) 2 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 11) 2 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 2 (ดู : 8) 2 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู : 24) 2 พ.ค. 2565
ประกาศ อบต.คลองวาฬ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 22) 29 เม.ย. 2565
ด่วน!! เกษตรกรชาวสวนปาล์มรีบแจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรปี 2565 ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ ปี 64-65 (ดู : 13) 29 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 59) 27 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ดู : 22) 26 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 1 (ดู : 15) 25 เม.ย. 2565
ประกาศ อบต.คลองวาฬ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 21) 20 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู : 29) 7 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการ “บอกดิน 3” (ดู : 34) 7 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuapkhirikhan Brand) (ดู : 51) 7 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ "หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีที่คุณทำได้" (ดู : 23) 5 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่องการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 34) 5 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกคน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด และผู้ที่ครบกำหนดเวลาฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 และ 4 รีบไปฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด (ดู : 31) 4 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม 2565 (ดู : 26) 1 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 22) 1 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” (ดู : 25) 1 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู : 21) 1 เม.ย. 2565
ประกาศ อบต.คลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.คลองวาฬ (ดู : 42) 31 มี.ค. 2565
ประกาศ อบต.คลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.คลองวาฬ (ดู : 69) 31 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนโฮมสเตย์รายใหม่ที่มีความพร้อมจะเข้ารับการตรวจประเมิน และโฮมสเตย์ที่จะหมดอายุการรับรอง สมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 29) 29 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว อบต.คลองวาฬ” รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 33) 25 มี.ค. 2565
ประกาศ อบต. คลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 50) 24 มี.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
  เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทรศัพท์ : 032-810-111, 032-810-112, 032-810-113, 032-810-114
โทรสาร : 032-810-114
E-mail Address : saraban_06770106@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.klongwan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs