Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 032-810-114

 
นายเสนาะ โตทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
(081-858-4909)
 
นายอนุศักดิ์ วิเศษสังข์
ปลัด อบต.คลองวาฬ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
KM การจัดการความรู้
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ อบต. คลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.คลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2564 (ดู : 18) 3 พ.ค. 2564
ประกาศ อบต.คลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน เมษายน ครั้งที่ 4 (ดู : 9) 3 พ.ค. 2564
มาตรการป้องกัน โรคโควิด -19 (ดู : 7) 28 เม.ย. 2564
63 จังหวัด/พื้นที่ ที่มีบทลงโทษ กรณีประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย /หน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน/สถานที่สาธารณะ (ดู : 7) 28 เม.ย. 2564
ประกาศ อบต.คลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน เมษายน ครั้งที่ 3 (ดู : 12) 26 เม.ย. 2564
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 23 เมษายน 2564 (ดู : 11) 23 เม.ย. 2564
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 22 เมษายน 2564 (ดู : 8) 22 เม.ย. 2564
ประกาศ อบต.คลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน เมษายน ครั้งที่ 2 (ดู : 23) 21 เม.ย. 2564
โครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 (ดู : 7) 21 เม.ย. 2564
พฤติกรรมอย่าหาทำช่วงโควิด - 19 (ดู : 7) 21 เม.ย. 2564
โครงการก้าวท้าใจ Season 3 (ดู : 9) 21 เม.ย. 2564
มาตรการสำคัญลดการแพร่ระบาดโรคโควิด19 (ดู : 8) 16 เม.ย. 2564
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 16 เมษายน 2564 (ดู : 10) 16 เม.ย. 2564
ประกาศ อบต.คลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน เมษายน ครั้งที่ 1 (ดู : 11) 8 เม.ย. 2564
ธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุ เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา (ดู : 8) 7 เม.ย. 2564
สังฆทาน ถวายอย่างไรให้ได้บุญ (ดู : 9) 7 เม.ย. 2564
สงกรานต์ 2564 ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ (ดู : 10) 7 เม.ย. 2564
ประกาศ อบต. คลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.คลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม 2564 (ดู : 16) 31 มี.ค. 2564
ประกาศ อบต. คลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของอบต.คลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 42) 31 มี.ค. 2564
ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาตำบลชั่วคราว (ดู : 12) 30 มี.ค. 2564
ประกาศ อบต.คลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน มีนาคม ครั้งที่ 3 (ดู : 12) 29 มี.ค. 2564
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ดู : 11) 26 มี.ค. 2564
วีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" (ดู : 15) 22 มี.ค. 2564
ประกาศ อบต.คลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน มีนาคม ครั้งที่ 2 (ดู : 17) 18 มี.ค. 2564
แยกขยะให้ถูกถัง เพิ่มพลังรักษ์โลก (ดู : 8) 1 มี.ค. 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 (ดู : 35) 14 ต.ค. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
  เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทรศัพท์ : 032-810-111, 032-810-112, 032-810-113, 032-810-114
โทรสาร : 032-810-114
E-mail Address : sp.klongwan@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.klongwan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs