Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน ปี 2564 - 2565 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้เป็นปัจจุบัน ที่ส้านักงานเกษตร อำเภอ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น FARMBOOK ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ 15 และจะจ่ายเร็วขึ้นหากตรงวันหยุด

 
นายสมชาย ปี่แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
 
นายอนุศักดิ์ วิเศษสังข์
ปลัด อบต.คลองวาฬ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลบุคลากร
 ผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ด้านสาธารณสุข
ด้านการป้องกันภัย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
KM การจัดการความรู้
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ โครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร (ดู : 43) 28 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน มกราคม ครั้งที่ 6 (ดู : 41) 28 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปาตำบล (ดู : 43) 28 ม.ค. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 43) 28 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 ในรูปแบบไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 46) 28 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุของกระทรวงมหาดไทย (ดู : 43) 28 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู : 46) 26 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน มกราคม ครั้งที่ 5 (ดู : 53) 25 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” (ดู : 51) 20 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 50/2564 และครั้งที่ 1/2565 (ดู : 79) 20 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราคม ครั้งที่ 4 (ดู : 63) 19 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565 (ดู : 56) 18 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ เวทีปล่อยของระดับชุมชน มาถึงแล้ว เปิดรับสมัคร โครงการชุมชนปลอดขยะ ปี 2565 (ดู : 59) 18 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ ขอเปิดใช้สะพานกลับรถ (U-turn) ข้ามทางรถไฟที่สถานีรถไฟหนองหิน (ดู : 53) 18 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด สำหรับแรงงานไทยที่จะเดินทางเข้ารัฐอิสราเอล มีผลบังคับตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 (ดู : 48) 18 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (ดู : 61) 13 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู : 52) 13 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ แนะนำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ (ดู : 53) 13 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ แนะนำคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ (ดู : 53) 13 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 52) 13 ม.ค. 2565
รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู : 59) 12 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ดู : 54) 12 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) (ดู : 56) 11 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน มกราคม ครั้งที่ 3 (ดู : 56) 11 ม.ค. 2565
ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาตำบลชั่วคราว (ดู : 59) 10 ม.ค. 2565
ประกาศ อบต. คลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราคม ครั้งที่ 2 (ดู : 59) 10 ม.ค. 2565
ประกาศ อบต. คลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.คลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 54) 10 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งนายทะเบียนสั่งให้บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว (ดู : 55) 7 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราคม ครั้งที่ 1 (ดู : 56) 5 ม.ค. 2565
ประกาศ อบต. คลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของอบต.คลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 63) 4 ม.ค. 2565
ประกาศ อบต. คลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติรับเงินยังชีพของอบต.คลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 61) 4 ม.ค. 2565
แจ้งปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างขัดข้อง (ดู : 68) 3 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน ธันวาคม ครั้งที่ 5 (ดู : 58) 29 ธ.ค. 2564
ขอเชิญชวนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกลำดวน" รายได้จะนำไปใช้ในการดำเนินสาธารณประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุ (ดู : 65) 27 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชม วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ดู : 62) 27 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู : 68) 22 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน ธันวาคม ครั้งที่ 4 (ดู : 58) 21 ธ.ค. 2564
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 65) 21 ธ.ค. 2564
ประกาศ อบต.คลองวาฬ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.คลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 (ดู : 22) 20 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ดู : 59) 20 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู : 58) 16 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน ธันวาคม ครั้งที่ 3 (ดู : 61) 16 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการแข่งขัน RTAF HERO TRIATHLON 2021 (ดู : 64) 14 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู : 61) 13 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน ธันวาคม ครั้งที่ 2 (ดู : 58) 13 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุสาหกรรม พ.ศ.2565 (ดู : 65) 7 ธ.ค. 2564
📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดใช้สะพานกลับรถ (U-turn) ที่ กม.311+104.000 (ดู : 62) 7 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน ธันวาคม ครั้งที่ 1 (ดู : 61) 3 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่องการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนธันวาคม 2564 (ดู : 60) 2 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ คลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.คลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ดู : 62) 2 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของอบต.คลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 60) 2 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ ผังบริเวณสนามบินประจวบคีรีขันธ์ เขาคลองวาฬ เกาะพิง และเกาะพัง ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 56) 1 ธ.ค. 2564
ขอเชิญชาวอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำผังเมืองรวมเมืองประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 89) 29 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 3 (ดู : 82) 19 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 2 (ดู : 71) 16 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่องการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 66) 11 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ การใช้สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuapkhirikhan Brand) (ดู : 65) 11 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ อบต.คลองวาฬขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวงและชมนิทรรศการผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ดู : 63) 11 พ.ย. 2564
ประกาศ อบต.คลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 1 (ดู : 69) 5 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้รอบด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่เด็กและเยาวชน (ดู : 90) 2 พ.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
  เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทรศัพท์ : 032-810-111, 032-810-112, 032-810-113, 032-810-114
โทรสาร : 032-810-114
E-mail Address : saraban_06770106@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.klongwan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs