Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน ปี 2564 - 2565 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้เป็นปัจจุบัน ที่ส้านักงานเกษตร อำเภอ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น FARMBOOK ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ 15 และจะจ่ายเร็วขึ้นหากตรงวันหยุด

 
นายสมชาย ปี่แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
 
นายอนุศักดิ์ วิเศษสังข์
ปลัด อบต.คลองวาฬ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 ผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
รายงานการประเมินตนเอง
คำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลักสูตรโตไปไม่โกง
งานแผนงานและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การโอนงบประมาณรายจ่าย
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
แผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กิจการสภา
กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับสภาท้องถิ่น
กำหนดสมัยประชุม
การเรียกประชุมสภา
การนัดประชุมสภา
ประชาสัมพันธ์กิจการสภา
รายงานการประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ด้านสาธารณสุข
ด้านการป้องกันภัย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
KM การจัดการความรู้
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2567 (ดู : 39) 18 ก.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง งดเรียกเก็บค่าน้ำประปาตำบล (ดู : 40) 17 ก.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 2 (ดู : 40) 16 ก.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ (ดู : 9) 16 ก.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2567 (เฉพาะราย) (ดู : 9) 16 ก.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำกว่าจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 122) 11 ก.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ระเบียบการสอบเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 172) 3 ก.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของอบต.คลองวาฬ ประจำปีงบฯ 2567 (ดู : 228) 2 ก.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน 2567 (ดู : 124) 2 ก.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่ม ตามระเบียบฯ ข้อ 9 (ดู : 117) 2 ก.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน 2567 (แก้ไขเพิ่มเติม) (ดู : 8) 2 ก.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 1 (ดู : 9) 2 ก.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2567 (ดู : 9) 1 ก.ค. 2567
การฝากครรภ์ที่ดี มีคุณภาพ ควรฝากก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (ดู : 5) 28 มิ.ย. 2567
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี pavement in place recycling) งานบำรุงถนนสาย ปข.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหนองขนาน และ แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านดอนทราย อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 127) 24 มิ.ย. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง งดเรียกเก็บค่าน้ำประปาตำบล (ดู : 121) 21 มิ.ย. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 2 (ดู : 123) 20 มิ.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2567 (ดู : 17) 18 มิ.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ 6 โรคที่มากับหน้าฝน (ดู : 12) 18 มิ.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 (ดู : 18) 17 มิ.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2567 (ดู : 19) 14 มิ.ย. 2567
ประกาศ อบต.คลองวาฬ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 130) 14 มิ.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ปปง. ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมทำแบบประเมิน ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง.รอบ 6 เดือน (ดู : 15) 13 มิ.ย. 2567
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลบาลตำบลคลองวาฬ (ดู : 18) 11 มิ.ย. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 1 (ดู : 129) 5 มิ.ย. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่ม ตามระเบียบฯ ข้อ 9 (ดู : 131) 4 มิ.ย. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (ดู : 125) 4 มิ.ย. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (แก้ไขเพิ่มเติม) (ดู : 17) 4 มิ.ย. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของอบต.คลองวาฬ ประจำปีงบฯ 2567 (ดู : 18) 4 มิ.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งแผนลงตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรที่ยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช (ภัยแล้ง) (ดู : 18) 4 มิ.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 16) 4 มิ.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ 5 บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 13) 4 มิ.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2567 (ดู : 22) 29 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2567 (ดู : 21) 29 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถาน (ดู : 21) 28 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว อบต.คลองวาฬ” รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2567 (ดู : 23) 28 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช และแผนการลงพื้นที่ในตำบลคลองวาฬ (ดู : 24) 27 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ การดูแลตนเองสำหรับคุณแม่ เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (ดู : 24) 24 พ.ค. 2567
📢ประชาสัมพันธ์ 📮ไปรษณีย์ไทย @ธงฟ้า (ดู : 31) 23 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ดู : 71) 21 พ.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 2 (ดู : 61) 20 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงการจดทะเบียนรถใหม่และการย้ายรถเข้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 62) 20 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2567 (ดู : 30) 20 พ.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง งดเรียกเก็บค่าน้ำประปาตำบล (ดู : 65) 17 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2567 (ดู : 67) 16 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ 5 บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 60) 16 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2567 (ดู : 36) 9 พ.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู : 38) 3 พ.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู : 33) 3 พ.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู : 33) 3 พ.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู : 33) 3 พ.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของอบต.คลองวาฬ ประจำปีงบฯ 2567 (ดู : 35) 3 พ.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของอบต.คลองวาฬ ประจำปีงบฯ 2567 (เฉพาะราย) (ดู : 33) 3 พ.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.คลองวาฬ ประจำปีงบฯ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2567 (แก้ไขเพิ่มเติม) (ดู : 35) 3 พ.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.คลองวาฬ ประจำปีงบฯ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่ม ตามระเบียบฯ ข้อ 9 (ดู : 34) 3 พ.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.คลองวาฬ ประจำปีงบฯ พ.ศ.2568 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2567 (ดู : 34) 3 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2567 (ดู : 35) 29 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2567 (ดู : 35) 29 เม.ย. 2567
📢 ประชาสัมพันธ์ ภัยสุขภาพที่มากับฤดูร้อน 🥵☀️🌤 (ดู : 34) 24 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศ 30 วัน แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู : 41) 23 เม.ย. 2567
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
  เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทรศัพท์ : 032-810-111, 032-810-112, 032-810-113, 032-810-114
โทรสาร : 032-810-114
E-mail Address : saraban_06770106@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.klongwan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs