Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน ปี 2564 - 2565 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้เป็นปัจจุบัน ที่ส้านักงานเกษตร อำเภอ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น FARMBOOK ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ 15 และจะจ่ายเร็วขึ้นหากตรงวันหยุด

 
นายสมชาย ปี่แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
 
นายอนุศักดิ์ วิเศษสังข์
ปลัด อบต.คลองวาฬ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 ผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
รายงานการประเมินตนเอง
คำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานแผนงานและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การโอนงบประมาณรายจ่าย
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กิจการสภา
กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับสภาท้องถิ่น
กำหนดสมัยประชุม
การเรียกประชุมสภา
การนัดประชุมสภา
ประชาสัมพันธ์กิจการสภา
รายงานการประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ด้านสาธารณสุข
ด้านการป้องกันภัย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
KM การจัดการความรู้
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (แก้ไขเพิ่มเติม) (ดู : 2) 4 มี.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 2) 4 มี.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ดู : 2) 4 มี.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่ม ตามระเบียบฯ ข้อ 9 (ดู : 2) 4 มี.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 1 (ดู : 2) 4 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จัดโครงการ (ดู : 8) 1 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2567 (ดู : 5) 1 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง กำหนดการแผนการออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 5) 1 มี.ค. 2567
ประกาศอบต.คลองวาฬ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู : 6) 28 ก.พ. 2567
ประกาศอบต.คลองวาฬ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู : 6) 28 ก.พ. 2567
ประกาศอบต.คลองวาฬ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู : 7) 28 ก.พ. 2567
ประกาศอบต.คลองวาฬ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู : 6) 28 ก.พ. 2567
สื่อประชาสัมพันธ์ “ขยะอาหาร” แม้เราจะเป็นคนสร้างมันขึ้น แต่เราก็สามารถจัดการได้ ด้วยวิธีง่ายๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามนี้เลยครับ (ดู : 45) 23 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (ดู : 121) 22 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เพชรบุรี ออกบริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และบริการคำร้องต่าง ๆ (ดู : 120) 22 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจาก กองทุน ป.ป.ช. (ดู : 83) 22 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567 (ดู : 9) 22 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู : 8) 22 ก.พ. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 (ดู : 10) 20 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ ติวฟรี ‼️ เพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาาปีที่ 1 (ดู : 10) 13 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2567 (ดู : 7) 12 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2567 (ดู : 8) 8 ก.พ. 2567
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568 (ดู : 8) 8 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ 📍ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 8) 7 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ แผนออกหน่วยบริการ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2567 (ดู : 11) 6 ก.พ. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1 (ดู : 19) 2 ก.พ. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2567 (ดู : 19) 2 ก.พ. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่ม ตามระเบียบฯ ข้อ 9 (ดู : 13) 2 ก.พ. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 12) 2 ก.พ. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2567 (แก้ไขเพิ่มเติม) (ดู : 13) 2 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ สาเหตุการคลอดก่อนกำหนด (ดู : 8) 31 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1-2/2567 (ดู : 20) 30 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ 5 บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 12) 30 ม.ค. 2567
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 130) 29 ม.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การจ่ายน้ำประปากิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬเป็นเวลา (ดู : 132) 25 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 126) 18 ม.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู : 23) 17 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44-46/2566 (ดู : 26) 17 ม.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 2 (ดู : 16) 17 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว อบต.คลองวาฬ” รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2566 (ดู : 98) 15 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ 5 บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 21) 12 ม.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 25) 10 ม.ค. 2567
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 28) 9 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43./2566 (ดู : 25) 4 ม.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนธันวาคม 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม) (ดู : 22) 4 ม.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1 (ดู : 23) 3 ม.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 27) 2 ม.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนธันวาคม 2566 (ดู : 38) 2 ม.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่ม ตามระเบียบฯ ข้อ 9 (ดู : 23) 2 ม.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนธันวาคม 2566 (ดู : 22) 2 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์การร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน โครงการ SDN FUTSAL NO-L CUP (ดู : 68) 25 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2566 (ดู : 171) 20 ธ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 2 (ดู : 324) 18 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2566 (ดู : 180) 18 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 115) 15 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ดู : 33) 14 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม (ดู : 42) 13 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ การดูแลตนเองสำหรับคุณแม่ เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (ดู : 25) 12 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มบันทึกเรื่องการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมปศุสัตว์ ปี 2567 (ดู : 117) 7 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ 5 บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 84) 7 ธ.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
  เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทรศัพท์ : 032-810-111, 032-810-112, 032-810-113, 032-810-114
โทรสาร : 032-810-114
E-mail Address : saraban_06770106@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.klongwan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs