Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน ปี 2564 - 2565 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้เป็นปัจจุบัน ที่ส้านักงานเกษตร อำเภอ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น FARMBOOK ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ 15 และจะจ่ายเร็วขึ้นหากตรงวันหยุด

 
นายสมชาย ปี่แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
 
นายอนุศักดิ์ วิเศษสังข์
ปลัด อบต.คลองวาฬ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 ผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
งานควบคุมภายใน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กิจการสภา
กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับสภาท้องถิ่น
กำหนดสมัยประชุม
การเรียกประชุมสภา
การนัดประชุมสภา
ประชาสัมพันธ์กิจการสภา
รายงานการประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ด้านสาธารณสุข
ด้านการป้องกันภัย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
KM การจัดการความรู้
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ อาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด (ดู : 4) 22 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 2 (ดู : 5) 18 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2566 (ดู : 2) 18 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ บทเพลงกระทรวงมหาดไทย (ดู : 9) 14 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว อบต.คลองวาฬ” รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 (ดู : 9) 12 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์บริหารส่วนตำบลคลองวาฬ (เพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 14) 8 ก.ย. 2566
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ หรือคนพิการกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับมาฝากกันค่ะ (ดู : 11) 8 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายอุดหนุนเด็กแรกเกิด (ดู : 13) 8 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรามีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “โรคไข้หวัดใหญ่” (ดู : 14) 8 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 1 (ดู : 13) 5 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 15) 4 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ดู : 11) 4 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนประหยัดน้ำ เนื่องด้วยสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง-ภัยแล้ง (ดู : 20) 29 ส.ค. 2566
📢 ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาตำบลชั่วคราว 💦 (ดู : 17) 24 ส.ค. 2566
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ชุดที่ 6 (ดู : 16) 22 ส.ค. 2566
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 11) 22 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ดู : 18) 17 ส.ค. 2566
ตั้งครรภ์แล้ว ดูแลช่องปากไม่ดี 😫 เสี่ยง ‼️ ลูกคลอดก่อนกำหนดได้ 👇 (ดู : 15) 17 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 2 (ดู : 14) 17 ส.ค. 2566
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 18) 15 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 21) 15 ส.ค. 2566
ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาตำบลชั่วคราว (ดู : 20) 10 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 1 (ดู : 12) 3 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ดู : 12) 3 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย และด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู : 9) 26 ก.ค. 2566
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 15) 25 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ รถกระเช้าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-5627 เกิดความชำรุดฯ จนไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (ดู : 9) 24 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และเรื่อง ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ดู : 10) 20 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 14) 20 ก.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 2 (ดู : 14) 18 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 12) 17 ก.ค. 2566
สื่อประชาสัมพันธ์ ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ !! ท้องปุ๊บฝากปั๊บ ลดความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด (ดู : 16) 13 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว อบต.คลองวาฬ” รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566 (ดู : 16) 13 ก.ค. 2566
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ชุดที่ 6 (ดู : 12) 10 ก.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 16) 6 ก.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 14) 6 ก.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน 2566 (ดู : 13) 6 ก.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 1 (ดู : 11) 6 ก.ค. 2566
ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาตำบลชั่วคราว (ดู : 16) 28 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง (ดู : 21) 28 มิ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 12) 26 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 4373 (ดู : 11) 23 มิ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 2 (ดู : 14) 21 มิ.ย. 2566
ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาตำบลชั่วคราว (ดู : 11) 21 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ 4 ขั้นตอนคัดทะเบียนราษฎรผ่าน ThaID ไม่เสียค่าธรรมเนียม (ดู : 168) 16 มิ.ย. 2566
ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาตำบลชั่วคราว (ดู : 117) 9 มิ.ย. 2566
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 111) 9 มิ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การจ่ายน้ำประปาตำบลเป็นเวลา (ดู : 12) 9 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ ความรู้ภาวะคลอดก่อนกำหนด คือการคลอดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ (ดู : 14) 7 มิ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 20) 6 มิ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ดู : 16) 6 มิ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 1 (ดู : 20) 2 มิ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 2 (ดู : 17) 19 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ อาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด คุณแม่สามารถสังเกตตนเองได้ (ดู : 14) 15 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว อบต.คลองวาฬ” รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2566 (ดู : 23) 15 พ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2566 (ดู : 22) 11 พ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 1 (ดู : 21) 2 พ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2566 (ดู : 20) 2 พ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 17) 2 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 21) 1 พ.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
  เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทรศัพท์ : 032-810-111, 032-810-112, 032-810-113, 032-810-114
โทรสาร : 032-810-114
E-mail Address : saraban_06770106@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.klongwan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs