Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน ปี 2564 - 2565 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้เป็นปัจจุบัน ที่ส้านักงานเกษตร อำเภอ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น FARMBOOK ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ 15 และจะจ่ายเร็วขึ้นหากตรงวันหยุด

 
นายสมชาย ปี่แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
 
นายอนุศักดิ์ วิเศษสังข์
ปลัด อบต.คลองวาฬ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 ผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
รายงานการประเมินตนเอง
คำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานแผนงานและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การโอนงบประมาณรายจ่าย
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
แผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กิจการสภา
กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับสภาท้องถิ่น
กำหนดสมัยประชุม
การเรียกประชุมสภา
การนัดประชุมสภา
ประชาสัมพันธ์กิจการสภา
รายงานการประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ด้านสาธารณสุข
ด้านการป้องกันภัย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
KM การจัดการความรู้
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ด้านสาธารณสุข
 โควิด-19 2563
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 283 คน
ประกาศวันที่  28 มกราคม 2563

โควิด-19  2563

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ป้องกันได้ (28 ม.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 59.08 KB.]
 ลำดับที่ 2 หลักปฏิบัติ ป้องกันไวรัสโคโรนา (10 ก.พ.2563) [ขนาดไฟล์ : 97.07 KB.]
 ลำดับที่ 3 สร้างเกราะป้องกัน ไวรัสโคโรนา ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน (19 ก.พ.2563) [ขนาดไฟล์ : 129.37 KB.]
 ลำดับที่ 4 วิธีการถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ (2 มี.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 59.93 KB.]
 ลำดับที่ 5 หน้ากากอนามัยป้องกันโรค (4 มี.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 44.26 KB.]
 ลำดับที่ 6 หน้ากากอนามัย ใส่อย่างไรให้ถูกต้อง (11 มี.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 129.57 KB.]
 ลำดับที่ 7 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (23 มี.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 110.11 KB.]
 ลำดับที่ 8 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 (9 เม.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 82.8 KB.]
 ลำดับที่ 9 สงกรานต์ปีนี้ ตัวห่างไกล หัวใจไม่ห่างกัน (13 เม.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 69.35 KB.]
 ลำดับที่ 10 เลิก ลด 10 พฤติกรรมเคยชิน เสี่ยงโควิด-19 (14 เม.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 137.68 KB.]
 ลำดับที่ 11 ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุด ควรดูแลอย่างไร (17 เม.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 152.68 KB.]
 ลำดับที่ 12 ฟื้นฟูปอด สู้ COVID-19 (20 เม.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 86.75 KB.]
 ลำดับที่ 13 10 มาตรการประจำวัน ป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (21 เม.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 182.65 KB.]
 ลำดับที่ 14 ลดการตีตราผู้สัมผัส หรือติดเชื้อ COVID-19 (29 เม.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 230.85 KB.]
 ลำดับที่ 15 ตู้ปันสุข ไม่ ปันเสี่ยง ด้วย 5 มาตรการหลัก (25 พ.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 52.18 KB.]
 ลำดับที่ 16 6 แนวทางหลัก การดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจควบคู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (22 มิ.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 122.38 KB.]
 ลำดับที่ 17 เด็กเล็ก ไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัย ควรทำอย่างไร (13 ก.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 195.63 KB.]
 ลำดับที่ 18 ทำไม ต้องป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง (17 ก.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 81.98 KB.]
 ลำดับที่ 19 แนวปฏิบัติการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (17 ก.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 652.14 KB.]
 ลำดับที่ 20 5 ข้อต้องทำ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด-19 (7 ธ.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 70.16 KB.]
 ลำดับที่ 21 10 ข้อควรทำ ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจาก COVID-19 (18 ธ.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 125.63 KB.]
 ลำดับที่ 22 วิธีป้องกันโควิด19 ภาษาเมียนมาร์(พม่า) (21 ธ.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 264.79 KB.]
 ลำดับที่ 23 ล้างมือให้บ่อยใน 1 วัน (23 ธ.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 59.33 KB.]
 ลำดับที่ 24 หากมีประวัติสัมผัสใกล้ชิด ต้องทำอย่างไร (28 ธ.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 35.81 KB.]
 ลำดับที่ 25 สายด่วน ที่ควรรู้ ช่วง COVID-19 (29 ธ.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 113.19 KB.]
 ลำดับที่ 26 การปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง COVID-19 (30 ธ.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 155.8 KB.]
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
  เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทรศัพท์ : 032-810-111, 032-810-112, 032-810-113, 032-810-114
โทรสาร : 032-810-114
E-mail Address : saraban_06770106@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.klongwan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs