ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 13 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 21  สิงหาคม  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่  21  สิงหาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ  โดยนายเสนาะ  โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ 

เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน "พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย" ประจำปีงบประมาณ 2563 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสิทธิ

เสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ โดยอบรมให้ความรู้แก่เด็ก/เยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ  ณ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ

อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่