Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 032-810-114

 
นายอนุศักดิ์ วิเศษสังข์
ปลัด อบต.คลองวาฬ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลบุคลากร
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ด้านสาธารณสุข
ด้านการป้องกันภัย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
KM การจัดการความรู้
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศอบต.คลองวาฬ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของปชช.เกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติอบต.คลองวาฬ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 103 คน
ประกาศวันที่  16 สิงหาคม 2564

ด้วยอบต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบฯ จะดำเนินการออกข้อบัญญัติอบต.คลองวาฬ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.1) พ.ศ. ..... และข้อบัญญัติอบต.คลองวาฬ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ..... เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่อบต.คลองวาฬ ซึ่งการดำเนินการออกข้อบัญญัติดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อประชาชนในเขต ต.คลองวาฬ จึงจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล และ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการออกร่างข้อบัญญัติดังกล่าว

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ประกาศอบต.คลองวาฬ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของปชช.เกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติอบต.คลองวาฬ [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 2 (ร่าง) ข้อบัญญัติอบต.คลองวาฬ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.1) [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 3 แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น ต่อร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.1) [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 4 (ร่าง) ข้อบัญญัติอบต.คลองวาฬ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 5 แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น ต่อร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
  เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทรศัพท์ : 032-810-111, 032-810-112, 032-810-113, 032-810-114
โทรสาร : 032-810-114
E-mail Address : sp.klongwan@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.klongwan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs