Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 032-810-114

 
นายอนุศักดิ์ วิเศษสังข์
ปลัด อบต.คลองวาฬ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลบุคลากร
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ด้านสาธารณสุข
ด้านการป้องกันภัย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
KM การจัดการความรู้
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ด้านสาธารณสุข
 โควิด-19 2563
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 24 คน
ประกาศวันที่  28 มกราคม 2563

โควิด-19  2563

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ป้องกันได้ (28 ม.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 59.08 KB.]
 ลำดับที่ 2 หลักปฏิบัติ ป้องกันไวรัสโคโรนา (10 ก.พ.2563) [ขนาดไฟล์ : 97.07 KB.]
 ลำดับที่ 3 สร้างเกราะป้องกัน ไวรัสโคโรนา ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน (19 ก.พ.2563) [ขนาดไฟล์ : 129.37 KB.]
 ลำดับที่ 4 วิธีการถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ (2 มี.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 59.93 KB.]
 ลำดับที่ 5 หน้ากากอนามัยป้องกันโรค (4 มี.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 44.26 KB.]
 ลำดับที่ 6 หน้ากากอนามัย ใส่อย่างไรให้ถูกต้อง (11 มี.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 129.57 KB.]
 ลำดับที่ 7 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (23 มี.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 110.11 KB.]
 ลำดับที่ 8 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 (9 เม.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 82.8 KB.]
 ลำดับที่ 9 สงกรานต์ปีนี้ ตัวห่างไกล หัวใจไม่ห่างกัน (13 เม.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 69.35 KB.]
 ลำดับที่ 10 เลิก ลด 10 พฤติกรรมเคยชิน เสี่ยงโควิด-19 (14 เม.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 137.68 KB.]
 ลำดับที่ 11 ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุด ควรดูแลอย่างไร (17 เม.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 152.68 KB.]
 ลำดับที่ 12 ฟื้นฟูปอด สู้ COVID-19 (20 เม.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 86.75 KB.]
 ลำดับที่ 13 10 มาตรการประจำวัน ป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (21 เม.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 182.65 KB.]
 ลำดับที่ 14 ลดการตีตราผู้สัมผัส หรือติดเชื้อ COVID-19 (29 เม.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 230.85 KB.]
 ลำดับที่ 15 ตู้ปันสุข ไม่ ปันเสี่ยง ด้วย 5 มาตรการหลัก (25 พ.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 52.18 KB.]
 ลำดับที่ 16 6 แนวทางหลัก การดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจควบคู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (22 มิ.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 122.38 KB.]
 ลำดับที่ 17 เด็กเล็ก ไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัย ควรทำอย่างไร (13 ก.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 195.63 KB.]
 ลำดับที่ 18 ทำไม ต้องป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง (17 ก.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 81.98 KB.]
 ลำดับที่ 19 แนวปฏิบัติการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (17 ก.ย.2563) [ขนาดไฟล์ : 652.14 KB.]
 ลำดับที่ 20 5 ข้อต้องทำ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด-19 (7 ธ.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 70.16 KB.]
 ลำดับที่ 21 10 ข้อควรทำ ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจาก COVID-19 (18 ธ.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 125.63 KB.]
 ลำดับที่ 22 วิธีป้องกันโควิด19 ภาษาเมียนมาร์(พม่า) (21 ธ.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 264.79 KB.]
 ลำดับที่ 23 ล้างมือให้บ่อยใน 1 วัน (23 ธ.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 59.33 KB.]
 ลำดับที่ 24 หากมีประวัติสัมผัสใกล้ชิด ต้องทำอย่างไร (28 ธ.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 35.81 KB.]
 ลำดับที่ 25 สายด่วน ที่ควรรู้ ช่วง COVID-19 (29 ธ.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 113.19 KB.]
 ลำดับที่ 26 การปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง COVID-19 (30 ธ.ค.2563) [ขนาดไฟล์ : 155.8 KB.]
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
  เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทรศัพท์ : 032-810-111, 032-810-112, 032-810-113, 032-810-114
โทรสาร : 032-810-114
E-mail Address : sp.klongwan@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.klongwan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs