Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 032-810-114

 
นายอนุศักดิ์ วิเศษสังข์
ปลัด อบต.คลองวาฬ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลบุคลากร
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ด้านสาธารณสุข
ด้านการป้องกันภัย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
KM การจัดการความรู้
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  คู่มือประชาชน
 คู่มือประชาชน
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 69 คน
ประกาศวันที่  19 มกราคม 2552

คู่มือประชาชน

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ขนาดไฟล์ : 146.74 KB.]
 ลำดับที่ 2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ขนาดไฟล์ : 143.67 KB.]
 ลำดับที่ 3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ขนาดไฟล์ : 139.11 KB.]
 ลำดับที่ 4 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ขนาดไฟล์ : 157.78 KB.]
 ลำดับที่ 5 การรับชำระภาษีป้าย [ขนาดไฟล์ : 162.51 KB.]
 ลำดับที่ 6 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ขนาดไฟล์ : 153.29 KB.]
 ลำดับที่ 7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ขนาดไฟล์ : 193.15 KB.]
 ลำดับที่ 8 การจดฯพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ 2499 กรณีผู้ขอจทบ.เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญฯ [ขนาดไฟล์ : 217.39 KB.]
 ลำดับที่ 9 การจดฯพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจทบ.) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ 2499 กรณีผู้ขอจดฯ เป็นบุคคลธรรมดา [ขนาดไฟล์ : 186.63 KB.]
 ลำดับที่ 10 การจดฯพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ 2499 กรณีผู้ขอจดฯ เป็นบุคคลธรรมดา [ขนาดไฟล์ : 173.53 KB.]
 ลำดับที่ 11 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ขนาดไฟล์ : 247.26 KB.]
 ลำดับที่ 12 การแจ้งถมดิน [ขนาดไฟล์ : 142.41 KB.]
 ลำดับที่ 13 การแจ้งขุดดิน [ขนาดไฟล์ : 142.5 KB.]
 ลำดับที่ 14 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ขนาดไฟล์ : 141.01 KB.]
 ลำดับที่ 15 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา22 [ขนาดไฟล์ : 160.42 KB.]
 ลำดับที่ 16 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ขนาดไฟล์ : 246.52 KB.]
 ลำดับที่ 17 การต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ขนาดไฟล์ : 121.98 KB.]
 ลำดับที่ 18 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ขนาดไฟล์ : 245.16 KB.]
 ลำดับที่ 19 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ขนาดไฟล์ : 221.68 KB.]
 ลำดับที่ 20 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ขนาดไฟล์ : 171.3 KB.]
 ลำดับที่ 21 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ขนาดไฟล์ : 149.98 KB.]
 ลำดับที่ 22 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ขนาดไฟล์ : 149.11 KB.]
 ลำดับที่ 23 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ขนาดไฟล์ : 143.06 KB.]
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
  เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทรศัพท์ : 032-810-111, 032-810-112, 032-810-113, 032-810-114
โทรสาร : 032-810-114
E-mail Address : sp.klongwan@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.klongwan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs